Contenidor groc:

En aquest contenidor s’han de dipositar tots tipus d’envasos lleugers, com els envasos de plàstic (ampolles, terrines, bosses, safates, etc…), llaunes (begudes, conserves, brics, paper d’alumini, etc…) 

Contenidor blau:

En aquest contenidor  s’han de dipositar els envasos de  cartró (caixes, safates, etc…), així com els diaris, papers d’embolicar, propaganda, etc. Es aconsellable plegar les caixes de manera que ocupin el mínim espai dins del contenidor.

Contenidor verd:

En aquest contenidor es diposita vidre. No s’hi poden llençar xapes ni tapes de metall. 

Contenidor marró :

En aquest contenidor es dipositen: restes de menjar, restes vegetals, taps de suro, restes de cafè, paper de cuina… 

Contenidor gris:

En ell s’hi diposita la resta de residus que no tenen cabuda en els grups anteriors. 

Contenidos de piles i fluorescents: 

S’hi dipositen aquests productes perquè no es poden llençar a cap altre contenidor. 

Contenidor de reciclatge d’oli :

S’hi llença l’oli d’usos de cuina que ja s’ha fet servir.

Reciclem i separem bé: Què va a cada contenidor?
Contenidors de reciclatge. Font

Cartell explicatiu de què tirar a cada contenidor. Font.

Informació extreta de: font.